Retur til

DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

Afhandling:

"En automekanikers

erindringer"

 

 

FORORD


Selskabet for Danmarks tekniske Museum udsender her-med for 20. gang museets årbog.

 Årbogen sendes til firmamedlemmer og personlige med-lemmer af selskabet samt til virksomheder, organi-sationer, fonds og enkeltpersoner, der støtter museet, og som man ønsker at holde underrettet om museums-arbejdet. For yderligere at udbrede kendskabet til museet og skabe interesse for teknikkens historie udsendes årbogen også til biblioteker, tekniske skoler m. fl.

Under titlen "En automekanikers erindringer" bringer man i år automekaniker Viggo Jensens erindringer. Viggo Jensen kom i året 1897 i lære på Dansk Automobil- og Cykelfabrik i St. Kongensgade og havde i godt 18 år et samarbejde med cykelrytteren, grossereren og automobil-fabrikanten H.C. Christiansen. Viggo Jensens hånd-skrevne erindringer er stillet til rådighed af grosserer Hugo Jensen.

Selskabet og museets ledelse bringer en hjertelig tak til de mange, der i det forløbne år direkte eller indirekte har hjulpet museet. En særlig tak rettes til de virksomheder, der ved at tegne annoncer har støttet årbogens udgivelse.


Helsingør, juni 1972.

K. O. B. Jørgensen

Retur til